___________________________________________________________

Vítajte na stránke
Slovenského klubu sokoliarov
(SKS)
___________________________________________________________


Dobrý deň priatelia! Prosíme vás o malý príspevok. 

Prima banka

IBAN: SK86 5600 0000 0066 3156 0001/5600

SWIFT/BIC/kód: KOMASK2X

Ďakujeme! S úctou Anton Moravčík, prezident SKS
________________________________________________________________________
       

 

 

Message from President Adrian Lombard

 

Dear Friends of IAF,

Peter Devers has pointed out that in this morning's message, the link to the petition appears to be incorrect.  It could not be access the petition by clicking on it.

The correct link is     http://intelligencesquaredus.org/debates/upcoming-debates/item/1496-hunters-conserve-wildlife

Best regards,

Gary Timbrell

 

 

 

From: Gerhard Damm

Sent: Thursday, March 31, 2016 11:42 PM

To: Gerhard R Damm

Subject: Vote and Stand Up For Our Hunting Heritage

Dear Friends and Colleagues:

I am writing to ask you to help me stand up for our hunting heritage by voting in the affirmative in the poll found at the link below.  This poll is connected to the upcoming public debate that will pit Field & Stream Magazine Editor Anthony Licata and I against HSUS CEO Wayne Pacelle and Adam Roberts, CEO of Born Free USA.  This debate will take place on May 4th in New York City as part of the nationally syndicated radio program Intelligence Squared and will be aired on 200 public radio stations as well as webcast and podcast.  The poll results will be part of the program and winning the poll is critical to putting these leading animal rights extremists on the defensive from the start of the program.

 You can be part of our eventual victory by voting in favor of the proposition “Hunters Conserve Wildlife” by visiting http://intelligencesquaredus.org/debates/upcoming-debates/item/1496-hunters-conserve-wildlife

Participation in the poll is open to all so please vote even if you reside outside of the United States. Please also share this appeal with those in your network who you feel might be interested.

As you can see from the number of votes already cast, animal rights extremists have already mounted a campaign to drive the poll in their favor.  They have the momentum but we can take it from them and set the stage for Anthony and I to show the listening public how shallow and unethical the anti-hunting position is.

Thank you for your help and for all you do to conserve our outdoor heritage.

Best, 

Gerhard R Damm

International Council for Game and Wildlife Conservation CIC

President - Division Applied Science

PO Box 411 – Rivonia 2128 – South Africa

Tel: +27-11-883-2299  –  Email:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  – Web: www.cic-wildlife.org – Skype: Muskwa

 

Here you could also download official copy of this letter.

 

 

 

             

FORWARD

 
 

 

 

You have received this email as the National Delegate or representative of an IAF member club or organization or as someone interested in our work

Make sure

 

Preložené cez Google:

Vážení priatelia IAF,

Peter Devers poukázal na to, že v dnešnej ranné správy, odkaz na petíciu sa zdá byť nesprávna.
Mohlo by to nemal byť prístup k petícii kliknutím na neho.

 Správny odkaz je
http://intelligencesquaredus.org/debates/upcoming-debates/item/1496-hunters-conserve-wildlife

 S Pozdravom,

 

Gary Timbrell

Od: Gerhard Damm

Zaslané: Štvrtok, 31. marca 2016 11:42 PM

Komu: Gerhard R Damm

Predmet: voliť a byť volený do nášho Hunting dedičstva

 Vážení priatelia a kolegovia:

Píšem vás požiadať, aby ste mi pomohli postaviť sa za naše lovecké dedičstvo hlasovaním kladne
v tomto hlasovaní nájdené na nižšie uvedenom odkaze. Tento prieskum je napojený
na nadchádzajúce verejnej diskusii, ktorá Pit Field & Stream Magazine Editor Anthony Licata
a som proti CEO HSUS Wayne Pacelli a Adam Roberts, generálny riaditeľ rodia slobodní USA.
Táto debata sa bude konať dňa 4. mája v New Yorku ako súčasť celonárodne publikoval
rozhlasový program Intelligence Squared a bude vysielaný na 200 verejných rozhlasových staníc,
rovnako ako webové vysielanie a podcast. Výsledky hlasovania budú súčasťou programu
a vyhral hlasovanie je rozhodujúce pre uvedenie týchto vedúcich extrémistami práv zvierat
v defenzíve od začiatku programu.

  Môžete byť súčasťou nášho eventuálnom víťazstvom hlasovaním v prospech tvrdenia
"Lovci Šetrite Wildlife" návštevou
http://intelligencesquaredus.org/debates/upcoming-debates/item/1496-hunters-conserve-wildlife

 Účasť v ankete je otvorený všetkým, takže prosím voliť aj v prípade, že žijete mimo územia Spojených štátov.
Prosím tiež zdieľať túto výzvu s tými, vo vašej sieti, ktorí sa cítite mohol mať záujem.

Ako môžete vidieť z počtu hlasov odovzdaných už extrémisti práva zvierat už začali kampaň
riadiť na hlasovanie v ich prospech. Majú dynamiku, ale môžeme ho vziať od nich a pripravila
pôdu pre Anthony a ja ukázať počúvania verejnosti, ako povrchné a neetické pozície anti-lov.

 Ďakujeme vám za vašu pomoc a za všetko, čo urobiť, aby sa šetriť naše vonkajšie dedičstvo.

 best,

 Gerhard R Damm

 Medzinárodná rada pre lov a ochranu zveri

 President - Division Applied Science

 PO Box 411 - Rivonia 2128 - Južná Afrika

Tel: + 27-11-883-2299 - E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. - Web: www.cic-wildlife.org - Skype: Muskwa

Tu môžete tiež stiahnuť oficiálne kópiu tohto listu.

 FORWARD

Medzinárodné združenie pre Sokoliarstvo a zachovanie dravcov

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

www.iaf.org

Ste obdržali tento email ako národný delegát alebo zástupca členského klubu IAF alebo organizácie,
alebo ako niekoho, kto sa zaujíma o našej práci

Uisti sa

   ______________________________________________________________________________________

 
alt

     
____________________________________

Slovenský klub sokoliarov, Chorvátska 31

900 26 Slovenský Grob

Anton Moravčík, prezident SKS

mobil: 0949 459 209, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 IČO: 42261911, Prima banka, a. s., číslo účtu: 6631560001/5600

 

Pozvánka

na Valné zhromaždenie SKS dňa 2. 4. 2016 o 10,00 hod.,

v zasadacej sále Kaštieľa v Mojmírovciach, www.kastielmojmirovce.sk

 

Otvorenie

1.     Voľba spoločnej návrhovej a mandátovej komisie

2.     Stav členskej základne – odovzdávanie členských preukazov

3.     Výročná správa a správa o hospodárení za rok 2015

4.     Správa revízora

5.     Plán činností a rozpočet na rok 2016

6.     Rôzne a diskusia

7.     Záver a schválenie uznesenia

 12,30 – 13,30 obed

14,00 - Sokoliarska skúška

(poplatok 30 €; študenti, dôchodcovia a držitelia preukazu ZŤP 20 €)

Zároveň Vás upozorňujeme že je potrebné uhradiť členský príspevok vo výške 20 €,
študenti, dôchodcovia a držitelia preukazu ZŤP 10 €,ak ste ho ešte neuhradili, na účet SKS:

Prima banka, a. s., číslo účtu: 6631560001 / 5600

Nezabudnite uviesť do poznámky Vaše meno a čl. 2016

Pre členov SKS, kandidátov a hostí je v čase od 12,00 do 13,00 zabezpečený obed. Prosíme Vás, obratom potvrďte svoju
účasť mailom na: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo telefonicky na 0949 459 209, aby sme vedeli objednať dostatočný
počet obedov. 
Tešíme sa na vašu účasť.
       Sokoliarstvu zdar! 
                                      

                                Tomáš Krivjanský,                                                                                      Anton Moravčík,
                                 viceprezident SKS                                                                                      prezident SKS

_______________________________________________________________________

 

Slovenský lovecký a ochranný spolok pribina Nitra
Stračia 21/616
949 01 Nitra
IČO: 37868896
Mobil: 0905 506 479


Otvorený list všetkým poľovníkom a priateľom poľovníctva na Slovensku!


Vážení priatelia !

      Veľmi si cením iniciatívu a správne načasovanie listu prezidentovi SPK p. Ing. Tiborovi Lebockému,
poľovníckou spoločnosťou Polmex Jacovce zastúpenou, pánom Ing. Petrom Cagalom. Je to naozaj tak.
Výročie nežnej revolúcie treba pripomínať. Je ale na škodu, že sa k moci a do parlamentu hlásia práve
tí tzv. samozvaní funkcionári, SPZ a SPK, ktorí nedostali  podporu od väčšiny poľovníkov na Slovensku,
ale diktátom, účelovým zákonom a bez toho, aby sa k tejto skutočnosti demokraticky vyjadrili všetci
poľovníci na Slovensku. Veď v bežnej demokratickej spoločnosti je treba, aby sa k tak závažnej veci,
ako je vznik komory, vyjadrili všetci poľovníci a to zdola až hore.

    Komoru si vymysleli funkcionári SPZ a ich prívrženci spôsobom, ako sa hovorí sami pre seba
a nie pre nás! V tomto podľa nás, neprávnom štáte si minoritná menšina osvojila podobný zákon
o vzniku komory, ako tomu bol v Maďarsku. Nepovedali vám však, že Maďari s takýmto zákonom
o povinnej komore  n e s ú h l a s i l i, dali podanie na Ústavný súd Maďarskej republiky a tento štátnu
maďarskú povinnú komoru zrušil. Aj my sme podobne iniciovali podanie na ÚS SR cestou poslancov NR,
ktoré bolo aj ústavným súdom prijaté.

     Idú voľby a mi sme nespokojní s tým, že Ústavný súd SR už vyše roka vo veci nekoná. Máme podozrenie,
že ústavný súd čaká nato, ako dopadnú parlamentné voľby!? Vy, vážení páni poľovníci nezabúdajte na to,
kto Vám vyťahuje peniaze z „vrecká“ vznikom SPK.

     Je smutné, že jeden z poslancov  Národnej rady SR , súčasný prezident SPZ a SPK,
ktorý sa práve významnou mierou podieľal na takomto výpalníckom znení zákona a súčasne za neho
aj hlasoval v  NR SR,  má reprezentovať všetkých poľovníkov a hájiť ich oprávnené práva a záujmy
aj ďalej v Národnej rade SR v ďalšom volebnom období.

     Práve preto dnes veľmi dôsledne a obozretne  zvážte to, koho a ktorú stranu budete v nadchádzajúcich 
voľbách voliť a komu odovzdáte svoj hlas. Nech dopadnú voľby ako chcú, my budeme naďalej bojovať
za pravdu a domáhať sa cieľa pre dobro všetkých poľovníkov na Slovensku!

      Naším cieľom nie je len zrušenie mocensky nanútenej poľovníckej komory na Slovensku, ale chceme
zmeniť zákon o poľovníctve a to tak, aby sa tento  zákon už nemenil v parlamente niekedy aj 2x do roka.
Takéto zmeny samé o sebe vyjadrujú nekvalitu predkladateľov, vlády a poslancov Národnej rady SR,
ktorí sú zodpovední za tento tzv. proeurópsky zákon o poľovníctve, ako to neustále prezentuje  
poslanec NR SR, Ing. Tibor Lebocký.

     Sme tiež proti vyberaniu poplatkov za vydávanie a predlžovanie poľovných lístkov. Vyberanie
týchto a podobných poplatkov je  n e z á k o n n é, nakoľko od 01.06.2010 bolo  zrušené príslušné
ustanovenie zákona o správnych poplatkoch, čo potvrdila aj Verejná ochrankyňa práv SR.

     Ide len o osobnú angažovanosť určitých ľudí, aby mali svoje opodstatnenie, zamestnanie
a naše finančné prostriedky. Sami si prisvojili a to v rozpore zo zákonom, poplatky
za vydávanie, predlžovanie a odoberanie týchto poľovných lístkov. To bol ich cieľ, aby mali čo robiť....
Nie je pravdou, ako to p. Lebocký a ostatní predkladatelia zákona písali v dôvodovej správe,
že zmena zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet. Opak je pravdou. Veď vtedy,
keď túto činnosť vykonávali OLÚ, išli poplatky do štátneho rozpočtu a teraz si OPK a SPK
s poplatkami robia čo chcú a utrácajú ich protizákonne! Pritom tieto naše finančné prostriedky
za vydávanie týchto verejných listín /poľovných lístkov/ už nie sú príjmom štátneho rozpočtu,
ale úzkej a vyhranenej skupiny ľudí.

    Vážená poľovnícka verejnosť, uvedomte si, že celý systém v súvislosti s novelami zákona č.274/2009 Z.z.
je podvod, klamstvo a okrádanie poľovníkov, ako aj poľovníckych spoločností, lebo ich odsúhlasila
samozvaná menšina. Zbíjajú nás nie len za nezákonné vydávanie a predlženie PL, ale aj za bonitu
a kvalitu poľovného revíru, s čím SPK nemá už vôbec nič spoločné.
Urobili to pritom spôsobom „o nás bez nás“.

     SLOSPribina chce, aby poľové lístky boli vydávané iba 1x za života a natrvalo, bez rozdielu ako iné doklady
a tiež ako je tomu v iných vyspelých európskych štátoch. Nechceme uplatňovanú diskrimináciu medzi
poľovníkmi,  ktorú zaviedla a uplatňuje SPK svojim Metodickým pokynom pri poľovníkoch  nad 62 rokov .
V tomto prípade nebude potrebná ani komora. Tieto evidenčné činnosti, nech vykonávajú naďalej tak,
ako v minulosti vykonávali obvodné lesné úrady za minimálne náklady.

     Ďalej žiadame, aby ministerstvo pôdohospodárstva a SPK zverejnili všetky PO, ktoré sú samostatné
PO a PO, ktoré sú v štruktúre SPZ. Ako vieme, tieto PO, ktoré sú tzv. organizačné jednotky SPZ,
sú neprehľadné a v zmysle zákona si neprávom SPZ privlastňuje PO, ktoré nie sú v ich štruktúre
a majú svoju vlastnú právnu subjektivitu.

     Budeme navrhovať vytvorenie štruktúry PO na dobrovoľnosti členov, vytvorenie takej štruktúry,
ktorá bude bez akejkoľvek represívnej a disciplinárnej podriadenosti a poslušnosti, ako je tomu v SPZ a SPK.
Je predsa dosť represívnych inštitúcií, ako polícia SR, súdy a prokuratúra, ktoré v našom  štáte
pôsobia a nepotrebujeme žiadne zväzové a disciplinárne orgány, ktoré len za účelom získania
poplatkov zdierajú poľovníkov.

  Vážení priatelia poľovníci, prejavte aj vy Váš slobodný názor na SPK,  na zákon o poľovníctve
a na platenie nezákonných  poplatkov. Hlavne sa vyjadrite k platnosti poľovných lístkov,
veď vzdelanie v oblasti poľovníctva ste získali s vysvedčením. Nie je teda potrebné kŕmiť
nanútenými poplatkami všetkých „komorníkov“ na Slovensku. Už by bolo potrebné prijať návrh
SLOSPribiny, ktorý od samého začiatku navrhuje, aby poľovný lístok bol vydaný natrvalo,
a nikoho nediskriminoval. Pre samotný výkon práva poľovníctva potom k poľovnému lístku bude
stačiť iba kartička člena a poistenca o zaplatení poisteného, čo je základnou povinnosťou
pre výkon práva poľovníctva.

    Na záver mi dovoľte Vám vopred poďakovať za Vaše príspevky a verím, že tento otvorený list
otvorí oči všetkým poľovníkom, priateľom poľovníctva a odozva aj od Vás sa dostaví.

     S pozdravom poľovníctvu zdar!

V Nitre, dňa 04.01.2016                                                                            

                                                                                 Prezident SLOSP

                                                                                 Mojmír  Gera, v. r.

___________________________________________________________________________

Otvorený list 

Ing. Peter CAGALA, Hlboká 35, 956 21 Jacovce, PS Polmex Jacovce

Vážený pán Ing. Tibor Lebocký  prezident SPK.                                                                        17.11.2015

Tento list som sa rozhodol napísať Vám dnes, 17. Novembra 2015. Je to deň, keď si všetci
občania nášho štátu pripomínajú výročie nežnej revolúcie, výročie pádu komunizmu v našom štáte.
Bohužiaľ, uvedomujeme si, že to nie je celkom pravda. Budem sa zamýšľať ako poľovník, ktorý má
rád prírodu, starostlivosť o ňu , starostlivosť o našu zver, ktorý sa rád stretáva s priateľmi poľovníkmi.

Poľovníkom som sa stal už ako študent na VŠP v Nitre r.1977, preto si myslím, že za toto obdobie sa môžem
vyjadriť, aký mám názor  na naše poľovníctvo. Spomínam si na časy, keď sme strieľali stovky bažantov
a zajacov, keď naše poľné  revíry boli plné malej zveri, ale aj lesné revíry boli zazverené a drvivá väčšina
poľovníkov vykonávala túto záujmovú činnosť s láskou k prírode a poľovnej zveri. Platili iné podmienky
pre výkon práva poľovníctva, bolo tzv. ľudové poľovníctvo.  

Ale aj  si spomínam, kto mohol poľovať s guľovou  zbraňou, vybraný jedinci, preverený a hlavne členovia KSS.
Na začiatku každej poľovníckej schôdze zasadala  tzv. stranícka skupina a ostatní sme čakali  vonku na to,
ako sa dohodnú a to sa  potom schválilo a platilo. Určite si na to spomínate aj Vy, len z druhej strany ako ja.

Prišla iná situácia, aj v našom poľovníctve.  Postupne sa menili aj pravidlá pre výkon práva poľovníctva.
Začalo sa komercionalizovať, hlavne s pomocou  Štátnych lesov. V r.1993 prišla novela zákona o poľovníctve,
ktorá zrušila monopol SPZ, to znamenalo, že kto chcel poľovať, nemusel byť už členom SPZ. Začali vznikať nové poľovnícke organizácie, problém bol iba v tom, že povinné poistenie pre výkon práva poľovníctva zabezpečoval
SPZ. Preto mnoho poľovníkov ktorí si založili nové PO, zastalo z dôvodu poistenia aj členmi aj SPZ. Aj keď tu
vznikla PO SLOS Pribina Nitra, ktorá zabezpečuje pre svojich členov zákonné poistenie. Len táto sa stala
pre SPZ triednym  nepriateľom. Postupne sa presadzovalo vlastníctvo  poľovných pozemkov na výkon práva
poľovníctva, aj keď  doteraz nie je tento vzťah vyriešený a veľa vlastníkov pôdy nevykonáva  výkon práva
poľovníctva.

Poľovníctvo na Slovensku riadil SPZ, ktorý vykonával väčšinu činností spojených s výkonom práva poľovníctva.
Po zmene zákona o poľovníctve, veľa poľovníkov odmietalo túto organizáciu, ktorá sa ani doteraz nastala
demokratickou organizáciou a veľa krát musíme konštatovať, že tu funguje stále komunistický systém riadenia.
Ale nejdem tu hodnotiť SPZ, už veľa rokov nie som jeho členom.

Skupina vrcholových funkcionárov SPZ prestávala mat postupne vplyv na poľovníctvo a to sa im nepáčilo.
Začali sa meniť niektoré dobré veci, postupne sa zvyšovalo nájomné za poľovné revíry, podmienky na prenájom
a začala sa v našom poľovníctve prejavovať politika, použijem výraz špinavá politika. Revíry sa začali prenajímať skupinám, ktoré mali politické krytie a začali sa tu točiť veľké peniaze, keď niektoré poľovné revíry získali
rôzne skupiny, ktoré ich predávali ďalej. Mnoho obyčajných poľovníkov prišlo o možnosť  poľovať.
A musím konštatovať, že všetko sa dialo s vedomým politikov ale aj funkcionárov nášho poľovníctva.
Do vedenia slovenského poľovníctva sa postupne dostali ľudia, ktorí sa poľovníctvu nerozumeli a išlo im
len o moc a peniaze. Dokonca aj do vedenia poľovníctva sa dostali ľudia, ktorí boli poľovníkmi
iba niekoľko dní...ale mali moc ako úradníci vo vrcholovej štátnej správe.

SPZ mal a má stále veľký vplyv na situáciu v našom poľovníctve,  so svojimi poslušnými štruktúrami
tu stále riadi naše poľovníctvo.

Vrcholom zmien v našom poľovníctve bol r.2009, keď bol prijatý zákon č.274 o poľovníctve. Naše poľovníctvo potrebovalo nový zákon, ale nikde sa nehovorilo o vzniku SPK. Táto organizácia bola pripravená štruktúrami
SPZ a cez svojich poslušných úradníkov zapracovaná do nového zákona a veľmi zaujímavo. Tým že SPK
bude riadiť poľovníctvo, bolo to  pekne napísané a naletelo tomu aj veľa poslancov NR, dokonca ústavná
väčšina, čim rád argumentujete. Ale už neboli informovaní o tom čo bude nasledovať. A dá sa to nazvať
aj ako podvod na poslancoch, to opakujem slová niektorých poslancov, ktorý nemali informácie, ako bude
fungovať SPK. A to sme pocítili všetci dole, všetci,  ktorý sme nemali žiadnu možnosť vyjadriť sa
k pripravovanému zákonu, pripomienkovať  ho dostali sme všetko hotové, schválené. Už  na samom
začiatku boli porušované pravidlá tým, že na tzv. stretnutie všetkých držiteľov PL  po okresoch neboli
pozvaní všetci poľovníci a hlavne taký ,ktorý mohli mať iný názor. Všetko v organizácií SPZ. Vrcholom
všetkého bol tzv. ustanovujúci snem SPK, kde všetci  funkcionári SPZ z okresov poslušne schválili
všetko čo dostali na papieri.. .tvrdý komunizmus. Pán prezident,  Ing.Lebocký môžete nám odpovedať
na otázku koľko zástupcov iných PO sa zúčastňuje snemov SPK ??? Alebo stále iba zástupcovia SPZ
a ich organizačných jednotiek??? Bez právnej subjektivity  pred zákonom, právna subjektivita  PZ je
iba v zmysle stanov organizácie. SPK združuje PO, na Slovensku ich je cca 960, sú malé, ale všetky
musia platiť do SPK, tak aké majú zastúpenie?? Kladiem si otázku, je činnosť vedenia SPK v súlade
zo zákonom, sú prijaté uznesenia platné?? Pokiaľ rieši všetko SPK iba s  SPZ, tak netreba iné PO.
V okrese Topoľčany tento rok pozvali prvý krát na zasadnutie OPK aj zástupcov iných PO, vraj spravili
novinku, žiadnu novinku, myslím, že porušovali zákon. Boli doterajšie rozhodnutia OPK Topoľčany počas
štyroch rokov platné?? Doteraz  spochybňujeme  úlohu SPZ , pretože táto organizácia nezaregistrovala
v r.2010 SPZ ako celok, ale organizačnú zložku, tzv. ústredie.

Zaviedli sa poplatky za každého poľovníka na ústredie SPK, tzv. členské príspevky za revíry,
spoplatnila sa kompletná činnosť v poľovníctve. Každý poľovník platí poplatok na ústredie 3 EUR
a aj cez členský  príspevok  do OPK, z ktorého ide 20 % zase na ústredie.  Funkcionári SPZ
sú zároveň aj funkcionármi SPK. Vytvorila saj skupina zamestnancov SPK, v počte 59 OPK.
Celkom slušná skupina , ktorú platíme my všetci, vraj SPK plní sociálny program. Nemáme záujem,
podporovať takúto činnosť. Každý rok sa stretnú funkcionári OPK , prezídia, na tzv. snemoch SPK,
kde poslušne všetko schvália, rozhodnú a sami seba skontrolujú. O poslušnosti delegátov snemov
hovorí  vytváranie rôznych funkcií vo vedení SPK, ktoré poslušne schvália. A takto to funguje aj dole
na OPK. Už som písal o konferencií v TO, všetko napísané na papieri, diskusia obmedzená na 5 min
a všetko schválené. Funkcionári , ktorý sa zúčastňujú na týchto zasadnutiach nereprezentujú názory
obyčajných poľovníkov. V našom poľovníctve vládne strach, strach vyjadriť verejne svoj názor
a nesúhlas s týmto stavom vyjadrujú poľovníci na stretnutiach na poľovačkách, brigádach a podobne.
Ale keď majú vyjadriť svoj názor verejne, tak je to pre mnohých problém. O tomto dobre viete
aj Vy p. Ing. Lebocký a preto to všetko funguje tak, ako funguje.  Máte dobrý pocit byť na čele
takej organizácie?

SPK tu funguje už 5 rokov, pred dvomi rokmi sa vyjadril p. minister, že vraj to tu funguje už tri roky
a asi je to dobre.. Ale my obyčajný poľovníci to vidíme inak. Načo nám je SPK? Pred r.2010 tu
nebola a nikomu nechýbala. Každý rok pošlú poľovníci do SPK cca 1 500 000 až 1 700 000 EUR.
To sú náklady na poľovníctvo, ktoré platí 60 000 občanov tohto štátu.  Nebije sa to nejako
s vašou stranou Smer, ktorú zastupujete v parlamente?  V minulosti bol náš parlament
upozorňovaný  na vytváranie a schvaľovanie zákonov pre určité záujmové skupiny, myslím,
že toto je jasný príklad. Na zasadnutí prezídia v Trnovci, kde som sa zúčastnil, kde bol bod programu
vylúčenie SLOS Pribina z SPK, ste sa vyjadril, že SPK vzniklo aj preto, lebo je veľa zveri a poľovníci
majú veľké príjmy z poľovníctva a preto je treba tieto peniaze vyzberať a znovu investovať
do poľovníctva cez SPK. Len to nejako nepociťujeme. Som členom PO bez revíru a každý rok
platíme do OPK 30.-EUR a za každého člena 3.-EUR, spolu je to suma 63 EUR.A zatiaľ sme
nepocítili žiadne rozdelenie smerom dole. Každý rok posielame povinné poplatky stále iba jedným
smerom, na OPK a ústredie SPK. Na poslednej konferencií  OPK v Topoľčanoch bol konštatovaný
stav na účte cca 60 000.- EUR.  Na čo sa vyberajú tieto prostriedky, na čo slúžia? Na to aby si niektorí
funkcionári SPK od ústredia až dole tieto peniaze užívali???? Keď sme poslali výzvu poslancom NR
v mene 99 percent slovenských poľovníkov, tak ste vyjadril veľký nesúhlas, vraj kto nám dal právo
takto vystupovať?  Odpovedal som vám, aké percento slovenských poľovníkov vám dalo právo vytvoriť
organizáciu SPK tak ako ste vytvorili?? Argument, že to bol vládny návrh neobstojí, pretože  všetci dobre
poznáme prepojenia úradníkov na MPaRV s funkcionármi SPZ=SPK.  Stačia mená z minulosti  
p.Lipku,  dr. Puškáča a pod. Nestretol som jediného poľovníka,  ktorý by súhlasil s takouto organizáciou
ako funguje SPK, už aj funkcionári OPK sa hlásia k názoru že komora je zbytočná, na našom stretnutí
s prezídiom SPK  nám tiež bola vyjadrená podpora, bohužiaľ  nie verejne. Niektorí poslanci
Smeru nesúhlasia s takouto organizáciou, len stranícka disciplína im nedovolí vyjadriť svoj názor.
Aj vy ste sa vyjadril,  koľko úsilia vás stálo zmarenie hlasovania v NR,  kde nám chýbali iba dva hlasy
na zrušenie povinného členstva v SPK. O potrebe existencia SPK hovorí aj názor uznávaného odborníka na  poľovníctva, predsedu  OPK, ktorý sa vyjadril, ak by nebola komora povinná, z večera do rána by
sa nám rozpadla.

Prečo sa predlžujú poľovné lístky, nikde v okolitých štátoch to nefunguje. V minulosti keď boli v PL
zapísané zbrane, malo to význam. Teraz má každá zbraň presnú evidenciu na polícií. Prečo sa zvýšil
poplatok o 100 %, ide tu iba o peniaze, nič iné.

Naše stanovisko k činnosti tzv. zastrešujúcej organizácií  sme už viackrát vyjadrili, nemáme problém
a takejto organizácií diskutovať, ale SPK mala vzniknúť zdola, podporíme organizáciu pre všetkých
poľovníkov, ktorá bude pre nás prospešná, transparentná a dobrovoľná. Ale SPK taká nie je!!!!!

Nepotrebujeme žiadnu povinnú SPK, nepotrebujeme žiadne predlžovanie PL, potrebujeme  poriadny
zákon o poľovníctve s jasnými pravidlami v prospech všetkých normálnych poľovníkov a nie iba pre
úzku skupinu bossov slovenského poľovníctva, ktorých bohužiaľ reprezentujete.

P. Ing.Lebocký, opakujem tu veci, ktoré sú každému známe a o ktorých už hovoríme 5 rokov.
Všetci čakáme na rozhodnutie US, vo veci povinného členstva. Ale to čo sa deje v SPK teraz, 
nás už nemôže nechať  ľahostajnými.  Na poslednom sneme SPK sa vraj schvaľoval rozpočet
na r.2015, je to naozaj pravda?? V novembri?  Máme vážne podozrenie o tom, ako sa nakladaná
s finančnými prostriedkami SPK.

Preto Vás žiadam  ako člen SPK,  ako  člen PO  Polmex Jacovce , ktorá je členom SPK o odpoveď
na nasledujúce otázky: 
-        prečo nie sú na stránkach  OPK ústredia SPK  zverejňované  kompletné informácie o činnosti 
-         zápisnice zo snemov, 
-       zápisnice zo zasadnutia prezídia? 
-        zápisnice zo zasadnutí OPK, predsedníctva,
-        informácia o sume vybraných finančných prostriedkov za jednotlivé OPK, ústredia SPK.
-         informácie o použití finančných , prostriedkov,  odmenách všetkých zamestnancov či už v OPK
alebo ústredia?
-      aké sú náklady na činnosť  SPK- ústredie, mzdy, nájmy, služobné cesty, rôzne akcie, akým prínosom
 pre SPK  sú napr. zahraničné cesty p. Šubu, p. Supekovej a ostaných.
-        žiadam Vás o zverejnenie zmluvy s f. Toyta, Agrotrade-Isuzu. Odkedy je v predmete činnosti SPK
sprostredkovanie predaja automobilov?
-        ako funguje vzťah ústredie SPK -  ústredie SPZ?
-        s ktorými  ďaľšími  právnickými  subjektami spolupracuje SPK ?
-        nepokladáme za správne ani zlúčenie funkcie prezidenta a ani riaditeľa SPK s tou istou funkciou v SPZ.

Vážený pán, prezident Ing. Lebocký,  žiadam vás nie len o odpovede na otázky, ale aj to, aby všetky
tieto  informácie o činnosti SPK boli zverejnené na stránkach SPK a OPK. 

S pozdravom Ing.Peter Cagala

_______________________________________________________________________________________________
 

Pezinské ECHO 1. 10. 2015

Tretiaci z Častej sa priúčajú sokoliarstvu

http://echo.sme.sk/echo/pezinok/

_
__________________________________________________________________________

S O K O L N I C K Á    B U R Z A
25.7.2015
Státní zámek - Milotice u Kyjova

http://www.zamekmilotice.cz/zamek/

 
Zámek Milotice
ZAMEKMILOTICE.CZ|OD GALILEO CORPORATION S.R.O. - WWW.PROFESIONALITA.C
_________________________________________________________________________________
 

altSlovenský klub sokoliarov, Chorvátska 31, 900 26 Slovenský Grob

Anton Moravčík, prezident SKS, mobil: 0949 459 209
e-mail: 
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. www.klubsokoliarov.sk

 

IČO: 42261911, Prima banka, a. s., číslo účtu: 6631560001/5600
IBAN: SK86 5600 0000 0066 3156 0001, SWIFT/BIC/kód: KOMASK2X

 

 

Vec:  P o z v á n k a   na   Odborný seminár o problematike hybridov,
sokoliarstva a chovateľstva na Slovensku a v EÚ,

ktorý sa uskutoční dňa  21. 3. 2015 o 13,00 hodine
v Kaštieli Mojmírovce, 

 
www.kastielmojmirovce.sk

 

Na seminári vystúpia:

 

Zástupca                  – International Association For Falconry And Conservation Of Birds Of Prey

János Aradi             – Maďarský klub sokoliarov

Milan Vávra            – Slovenský zväz chovateľov

Soňa Tomkova         Klub sokolníků ČMMJ

Anton Moravčík       Slovenský klub sokoliarov

Ponúkame priestor   Slovenský klub sokoliarov pri SPK

                                   – Ministerstvo životného prostredia SR
                                   
– Štátna ochrana prírody SR


        Predpokladané náklady na seminár sú cca 1 500,- € (prenájom sály, technika, ozvučenie, premietanie, cestovné náklady, občerstvenie a pod.)

        Žiadame Vás o finančný príspevok, ktorý podľa Vaších finančných možností, prosíme zaslať
na účet SKS (uvedený nad pozvánkou) najneskôr do 20. 3. 2015. Do správy pre prijímateľa uveďte: Seminár a Vaše meno.

 

Doteraz prispeli:
-Astur sro 200,- €,
-Babčanová Anna 20,- €,
-Franceová Anna  10,- €,
-Ďuričko Róbert 20,- €,
-Krivjanský Tomáš 20,- 
€,
-Majer Jiří 20,- 
€,
-Moravčík Anton 100,- €,
-Pražienka Miroslav 100,- €,
-Slovenský klub sokoliarov 300,- €,
-SLOP 100,- €.

         Veríme, že chápete vážnosť situácie, a že Vám záleží na tom, aby sme na  Slovensku  mali
rovnaké podmienky aké majú schovatelia a sokoliari v iných štátoch EÚ, čo nám garantuje aj
Ústava SR a Nariadenia EÚ.

   

        Vopred ďakujeme za Váš príspevok!
       
        
V Slovenskom Grobe 10. 3. 2015

         
        Sokoliarstvu zdar !                                                  
 Anton Moravčík, prezident SKS

 
_______________________________________________________________________________________________________
         Sokoliarstvo staré, prastaré umenie lovu s dravými vtákmi mnohými obdivované, inými zatracované.
Otázka, kedy a kde presne sokoliarstvo vzniklo, zostane pravdepodobne ešte veľmi dlho nezodpovedaná.
Na základe dostupných vedomostí usudzujeme, 
že lov pomocou vycvičených dravých vtákov
existuje na Zemi viac ako 4000 - 4500 rokov.
      V súčasnosti používané dravé vtáky na sokoliarsky výcvik pochádzajú vo veľkej väčšine z odchovov v zajatí.
Na Slovensku už boli vyliahnuté v ľudskej opatere mláďatá jastraba lesného, orla skalného,
sokola myšiara, sokola sťahovavého, sokola rároha a pod.
     Pýchou sokoliarov na Slovensku je výuka sokoliarstva ako výberového predmetu, prebiehajúca niekoľko rokov
na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici a najnovšie aj v Prešove.
Na Technickej univerzite vo Zvolene a na Základnej škole v Štiavnických Baniach.
 
V žiadnom štáte sa sokoliarstvo takýmto spôsobom nevyučuje.

___________________________________________________________________________________________

Vážení priatelia, sokoliari(ky)!

     Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze (ďalej SKS pri SPZ) 

zanikol

a na Slovensku vznikli dva sokoliarske kluby,
takže z
áujemca o sokoliarstvo má v súčasnosti na výber:

1. Slovenský klub sokoliarov (SKS),
 
a

2. Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore (SKS pri SPK),
 

  pričom je možnosť byť členom v oboch kluboch súčasne!

________________________________________________________________________________________________________                                      

altSlovenský klub sokoliarov, Chorvátska 31, 900 26 Slovenský Grob

 Anton Moravčík, prezident SKS

Mobil: 0949 459 209, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

IČO: 42261911, Prima banka, a. s., číslo účtu: 6631560001/5600Meno a priezvisko, adresa aj s PSČ, telefonický a e-mailový kontakt, web stránka

N
apríklad Jan Mrkvička, 851 03 Bratislava, Pečnianska 9, 0915 585 697, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
______________________________________________________________________________________

Zaslať poštou na:
                                        
Slovenský klub sokoliarov
Hrad Červený Kameň
P. O. Box 16
900 89 Častá 

alebo zaslať mailom na: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Vec:  Prihláška do SKS

       Podpísaný s trvalým pobytom uvedeným hore, žiadam o prihlásenie do občianskeho združenia
Slovenský klub sokoliarov so sídlom 900 26 Slovenský Grob, Chorvátska 31.

Zápisné 20  a členské 20 na rok 2013, spolu 40  som uhradil na účet: 6631560001/5600 Prima banka


Dátum: ________________________________nar._______________________v______________________.

 

                                                                                                                                Podpis:___________________________

_______________________________________________________________________________________________________
 
     
  Zákon o poľovníctve číslo 274/2009

§ 60 Sokoliarstvo

(1) Sokoliarstvom na účely tohto zákona je držanie a chov poľovných dravcov na ich výcvik, rozmnožovanie, lov zveri, ochranu poľnohospodárskych kultúr pred živočíšnymi škodcami alebo ochranu letísk proti nežiaducemu výskytu vtákov,
kultúrne a ekovýchovné
účely.
(2) Poľovným dravcom sa rozumie sokoliarsky upotrebiteľný
jedinec druhu radu sokolotvaré (Falconiformes) a sovy (Strigiformes), ktorého výcvik umožňuje jeho využitie pri love zveri, pričom tento dravec nemusí byť zverou podľa tohto zákona.
(3) Na lov zveri možno použiť len tie jedince poľovných
dravcov, ktoré sú označené a evidované podľa osobitného predpisu.30)
(4) Držiteľ poľovného dravca musí absolvovať predpísané
skúšky, musí byť držiteľom platného poľovného lístka a členom Slovenského klubu sokoliarov. Používať poľovného dravca na území Slovenskej republiky môže aj cudzinec, ak je poľovný dravec a jeho držiteľ evidovaný podľa predpisov Medzinárodnej asociácie sokoliarstva a ochrany dravých vtákov, má udelené povolenie na držbu poľovného dravca a má vydaný poľovný lístok pre cudzincov a dovoz poľovného dravca na územie Slovenskej republiky je povolený podľa osobitných predpisov.30)
(5) Lov zveri poľovným dravcom možno vykonávať len
na základe povolenia na lov zveri vydaného užívateľom
poľovného revíru a vstup do poľovného revíru sa musí vyznačiť v knihe návštev.
__________________________________
30) § 41 ods. 5 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z.

  
Genéza vzniku dvoch klubov:

1.

Konferencia SKS pri SPZ dňa 14. 4. 2012 vo Zvolene

Pri neúčasti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov (SKS pri SPZ) sa uskutočnila zmätočná konferencia klubu
s voľbou nových orgánov, čo dalo podnet na vznik ďalšieho 
Slovenského klubu sokoliarov.

2.

Zaregistrovanie občianského združenia Slovenský klub sokoliarov (SKS) dňa 3. 5. 2012 v Bratislave 

N
a základe návrhu Prípravného výboru v zložení Anton Moravčík, RNDr. Jozef Dúha, PHD. a Tomáš Krivjanský,
zaregistrovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa zákona č. 83/1990 Zbierky o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov pod číslom spisu VJS/1-900/90-39457
STANOVY občianského združenia
Slovenský klub sokoliarov (ďalej len SK
S) so sídlom: Chorvátska 31, 900 26 Slovenský Grob.
Na základe zaregistrovaných STANOV, 
Organizačný a rokovací poriadok SKS a Skúšobný poriadok pre sokoliarsku skúšku SKS
vypracovali Anton Moravčík a Tomáš Krivjanský 
dňa 3. 5. 2012 .

3.

Pridelenie identifikačného čísla organizácie (IČO) 
dňa 15. 5. 2012

Štatistický úrad Slovenskej republiky pridelil IČO
 42261911 občianskému združeniu:
Názov: Slovenský klub sokoliarov (SKS)
Adresa sídla: Chorvátska 31, 900 26 Slovenský Grob
Právna forma: 701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)
Odvetvie ekonomickej činnosti - hlavná činnosť (SK NACE): 93190 Ostatné športové činnosti

4.

Ustanovujúce valné zhromaždenie Slovenského klubu sokoliarov (SKS) dňa 5. 7. 2012 na Hrade Červený Kameň

V priestoroch spoločnosti Astur, s. r. o. na Hrade Červený Kameň uskutočnilo Ustanovujúce valné zhromaždenie
Slovenského klubu sokoliarov (SKS), ktoré vzalo na vedomie i
nformáciu o pridelení IČO: 42261911,
schválilo STANOVY SKS, zvolilo prezídium SKS, ktoré zvolilo za prezidenta SKS Antona Moravčíka.

5.

Valné zhromaždenie Slovenského klubu sokoliarov (SKS) dňa 9. 2. 2013  v Kaštieli v Mojmírovciach pri Nitre 

V Kaštieli v Mojmírovciach pri Nitre sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenského klubu sokoliarov (SKS),
ktoré p
odľa bodu 8. 3 STANOV schvalilo STANOVY občianskeho združenia SKS, Organizačný a rokovací poriadok SKS
a Skúšobný poriadok pre sokoliarsku skúšku SKS.
Ďalej potvrdilo vo funkcii prezidenta Antona Moravčíka
a zvolilo
nových členov prezídia a revízora SKS.

6.
Ustanovujúca členská schôdza SKS pri SPK dňa 6. 4. 2013 vo Zvolene
Uskutočnila sa transformácia SKS pri SPZ na poľovnícku organizáciu s názvom
Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore (SKS pri SPK),
čím sa stal nezávislý na stanovách SPZ a má viaceré výhody oproti stavu,
keď bol organizačnou zložkou SPZ, napríklad môže žiadať dotácie, uchádzať sa o projekty a podobne.
SKS pri SPK je právnym nástupcom SKS pri SPZ so všetkými právami i záväzkami ,,starého klubu".

V zmysle Zákona o poľovníctve č. 274/2009, § 42, ods.1, písm. f,  
schválila Slovenská poľovnícka komora uznesením č. 39/ 2013 
Skúšobný poriadok pre sokoliarsku skúšku a skúšobných komisárov
a poverila SKS pri SPK vykonávaním sokoliarskej skúšky.