___________________________________________________________

Vítajte na stránke
Slovenského klubu sokoliarov
(SKS)
___________________________________________________________


Dobrý deň priatelia! Prosíme vás o malý príspevok. 

Prima banka

IBAN: SK86 5600 0000 0066 3156 0001/5600

SWIFT/BIC/kód: KOMASK2X

Ďakujeme! S úctou Anton Moravčík, prezident SKS
_______________________________________________________________________

 

Pezinské ECHO 1. 10. 2015

Tretiaci z Častej sa priúčajú sokoliarstvu

http://echo.sme.sk/echo/pezinok/

_
__________________________________________________________________________

S O K O L N I C K Á    B U R Z A
25.7.2015
Státní zámek - Milotice u Kyjova

http://www.zamekmilotice.cz/zamek/

 
Zámek Milotice
ZAMEKMILOTICE.CZ|OD GALILEO CORPORATION S.R.O. - WWW.PROFESIONALITA.C
_________________________________________________________________________________
 

altSlovenský klub sokoliarov, Chorvátska 31, 900 26 Slovenský Grob

Anton Moravčík, prezident SKS, mobil: 0949 459 209
e-mail: 
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. www.klubsokoliarov.sk

 

IČO: 42261911, Prima banka, a. s., číslo účtu: 6631560001/5600
IBAN: SK86 5600 0000 0066 3156 0001, SWIFT/BIC/kód: KOMASK2X

 

 

Vec:  P o z v á n k a   na   Odborný seminár o problematike hybridov,
sokoliarstva a chovateľstva na Slovensku a v EÚ,

ktorý sa uskutoční dňa  21. 3. 2015 o 13,00 hodine
v Kaštieli Mojmírovce, 

 
www.kastielmojmirovce.sk

 

Na seminári vystúpia:

 

Zástupca                  – International Association For Falconry And Conservation Of Birds Of Prey

János Aradi             – Maďarský klub sokoliarov

Milan Vávra            – Slovenský zväz chovateľov

Soňa Tomkova         Klub sokolníků ČMMJ

Anton Moravčík       Slovenský klub sokoliarov

Ponúkame priestor   Slovenský klub sokoliarov pri SPK

                                   – Ministerstvo životného prostredia SR
                                   
– Štátna ochrana prírody SR


        Predpokladané náklady na seminár sú cca 1 500,- € (prenájom sály, technika, ozvučenie, premietanie, cestovné náklady, občerstvenie a pod.)

        Žiadame Vás o finančný príspevok, ktorý podľa Vaších finančných možností, prosíme zaslať
na účet SKS (uvedený nad pozvánkou) najneskôr do 20. 3. 2015. Do správy pre prijímateľa uveďte: Seminár a Vaše meno.

 

Doteraz prispeli:
-Astur sro 200,- €,
-Babčanová Anna 20,- €,
-Franceová Anna  10,- €,
-Ďuričko Róbert 20,- €,
-Krivjanský Tomáš 20,- 
€,
-Majer Jiří 20,- 
€,
-Moravčík Anton 100,- €,
-Pražienka Miroslav 100,- €,
-Slovenský klub sokoliarov 300,- €,
-SLOP 100,- €.

         Veríme, že chápete vážnosť situácie, a že Vám záleží na tom, aby sme na  Slovensku  mali
rovnaké podmienky aké majú schovatelia a sokoliari v iných štátoch EÚ, čo nám garantuje aj
Ústava SR a Nariadenia EÚ.

   

        Vopred ďakujeme za Váš príspevok!
       
        
V Slovenskom Grobe 10. 3. 2015

         
        Sokoliarstvu zdar !                                                  
 Anton Moravčík, prezident SKS

 
_______________________________________________________________________________________________________
         Sokoliarstvo staré, prastaré umenie lovu s dravými vtákmi mnohými obdivované, inými zatracované.
Otázka, kedy a kde presne sokoliarstvo vzniklo, zostane pravdepodobne ešte veľmi dlho nezodpovedaná.
Na základe dostupných vedomostí usudzujeme, 
že lov pomocou vycvičených dravých vtákov
existuje na Zemi viac ako 4000 - 4500 rokov.
      V súčasnosti používané dravé vtáky na sokoliarsky výcvik pochádzajú vo veľkej väčšine z odchovov v zajatí.
Na Slovensku už boli vyliahnuté v ľudskej opatere mláďatá jastraba lesného, orla skalného,
sokola myšiara, sokola sťahovavého, sokola rároha a pod.
     Pýchou sokoliarov na Slovensku je výuka sokoliarstva ako výberového predmetu, prebiehajúca niekoľko rokov
na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici a najnovšie aj v Prešove.
Na Technickej univerzite vo Zvolene a na Základnej škole v Štiavnických Baniach.
 
V žiadnom štáte sa sokoliarstvo takýmto spôsobom nevyučuje.

___________________________________________________________________________________________

Vážení priatelia, sokoliari(ky)!

     Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze (ďalej SKS pri SPZ) 

zanikol

a na Slovensku vznikli dva sokoliarske kluby,
takže z
áujemca o sokoliarstvo má v súčasnosti na výber:

1. Slovenský klub sokoliarov (SKS),
 
a

2. Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore (SKS pri SPK),
 

  pričom je možnosť byť členom v oboch kluboch súčasne!

________________________________________________________________________________________________________                                      

altSlovenský klub sokoliarov, Chorvátska 31, 900 26 Slovenský Grob

 Anton Moravčík, prezident SKS

Mobil: 0949 459 209, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

IČO: 42261911, Prima banka, a. s., číslo účtu: 6631560001/5600Meno a priezvisko, adresa aj s PSČ, telefonický a e-mailový kontakt, web stránka

N
apríklad Jan Mrkvička, 851 03 Bratislava, Pečnianska 9, 0915 585 697, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
______________________________________________________________________________________

Zaslať poštou na:
                                        
Slovenský klub sokoliarov
Hrad Červený Kameň
P. O. Box 16
900 89 Častá 

alebo zaslať mailom na: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Vec:  Prihláška do SKS

       Podpísaný s trvalým pobytom uvedeným hore, žiadam o prihlásenie do občianskeho združenia
Slovenský klub sokoliarov so sídlom 900 26 Slovenský Grob, Chorvátska 31.

Zápisné 20  a členské 20 na rok 2013, spolu 40  som uhradil na účet: 6631560001/5600 Prima banka


Dátum: ________________________________nar._______________________v______________________.

 

                                                                                                                                Podpis:___________________________

_______________________________________________________________________________________________________
 
     
  Zákon o poľovníctve číslo 274/2009

§ 60 Sokoliarstvo

(1) Sokoliarstvom na účely tohto zákona je držanie a chov poľovných dravcov na ich výcvik, rozmnožovanie, lov zveri, ochranu poľnohospodárskych kultúr pred živočíšnymi škodcami alebo ochranu letísk proti nežiaducemu výskytu vtákov,
kultúrne a ekovýchovné
účely.
(2) Poľovným dravcom sa rozumie sokoliarsky upotrebiteľný
jedinec druhu radu sokolotvaré (Falconiformes) a sovy (Strigiformes), ktorého výcvik umožňuje jeho využitie pri love zveri, pričom tento dravec nemusí byť zverou podľa tohto zákona.
(3) Na lov zveri možno použiť len tie jedince poľovných
dravcov, ktoré sú označené a evidované podľa osobitného predpisu.30)
(4) Držiteľ poľovného dravca musí absolvovať predpísané
skúšky, musí byť držiteľom platného poľovného lístka a členom Slovenského klubu sokoliarov. Používať poľovného dravca na území Slovenskej republiky môže aj cudzinec, ak je poľovný dravec a jeho držiteľ evidovaný podľa predpisov Medzinárodnej asociácie sokoliarstva a ochrany dravých vtákov, má udelené povolenie na držbu poľovného dravca a má vydaný poľovný lístok pre cudzincov a dovoz poľovného dravca na územie Slovenskej republiky je povolený podľa osobitných predpisov.30)
(5) Lov zveri poľovným dravcom možno vykonávať len
na základe povolenia na lov zveri vydaného užívateľom
poľovného revíru a vstup do poľovného revíru sa musí vyznačiť v knihe návštev.
__________________________________
30) § 41 ods. 5 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z.

  
Genéza vzniku dvoch klubov:

1.

Konferencia SKS pri SPZ dňa 14. 4. 2012 vo Zvolene

Pri neúčasti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov (SKS pri SPZ) sa uskutočnila zmätočná konferencia klubu
s voľbou nových orgánov, čo dalo podnet na vznik ďalšieho 
Slovenského klubu sokoliarov.

2.

Zaregistrovanie občianského združenia Slovenský klub sokoliarov (SKS) dňa 3. 5. 2012 v Bratislave 

N
a základe návrhu Prípravného výboru v zložení Anton Moravčík, RNDr. Jozef Dúha, PHD. a Tomáš Krivjanský,
zaregistrovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa zákona č. 83/1990 Zbierky o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov pod číslom spisu VJS/1-900/90-39457
STANOVY občianského združenia
Slovenský klub sokoliarov (ďalej len SK
S) so sídlom: Chorvátska 31, 900 26 Slovenský Grob.
Na základe zaregistrovaných STANOV, 
Organizačný a rokovací poriadok SKS a Skúšobný poriadok pre sokoliarsku skúšku SKS
vypracovali Anton Moravčík a Tomáš Krivjanský 
dňa 3. 5. 2012 .

3.

Pridelenie identifikačného čísla organizácie (IČO) 
dňa 15. 5. 2012

Štatistický úrad Slovenskej republiky pridelil IČO
 42261911 občianskému združeniu:
Názov: Slovenský klub sokoliarov (SKS)
Adresa sídla: Chorvátska 31, 900 26 Slovenský Grob
Právna forma: 701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)
Odvetvie ekonomickej činnosti - hlavná činnosť (SK NACE): 93190 Ostatné športové činnosti

4.

Ustanovujúce valné zhromaždenie Slovenského klubu sokoliarov (SKS) dňa 5. 7. 2012 na Hrade Červený Kameň

V priestoroch spoločnosti Astur, s. r. o. na Hrade Červený Kameň uskutočnilo Ustanovujúce valné zhromaždenie
Slovenského klubu sokoliarov (SKS), ktoré vzalo na vedomie i
nformáciu o pridelení IČO: 42261911,
schválilo STANOVY SKS, zvolilo prezídium SKS, ktoré zvolilo za prezidenta SKS Antona Moravčíka.

5.

Valné zhromaždenie Slovenského klubu sokoliarov (SKS) dňa 9. 2. 2013  v Kaštieli v Mojmírovciach pri Nitre 

V Kaštieli v Mojmírovciach pri Nitre sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenského klubu sokoliarov (SKS),
ktoré p
odľa bodu 8. 3 STANOV schvalilo STANOVY občianskeho združenia SKS, Organizačný a rokovací poriadok SKS
a Skúšobný poriadok pre sokoliarsku skúšku SKS.
Ďalej potvrdilo vo funkcii prezidenta Antona Moravčíka
a zvolilo
nových členov prezídia a revízora SKS.

6.
Ustanovujúca členská schôdza SKS pri SPK dňa 6. 4. 2013 vo Zvolene
Uskutočnila sa transformácia SKS pri SPZ na poľovnícku organizáciu s názvom
Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore (SKS pri SPK),
čím sa stal nezávislý na stanovách SPZ a má viaceré výhody oproti stavu,
keď bol organizačnou zložkou SPZ, napríklad môže žiadať dotácie, uchádzať sa o projekty a podobne.
SKS pri SPK je právnym nástupcom SKS pri SPZ so všetkými právami i záväzkami ,,starého klubu".

V zmysle Zákona o poľovníctve č. 274/2009, § 42, ods.1, písm. f,  
schválila Slovenská poľovnícka komora uznesením č. 39/ 2013 
Skúšobný poriadok pre sokoliarsku skúšku a skúšobných komisárov
a poverila SKS pri SPK vykonávaním sokoliarskej skúšky.